Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Regulamin forum
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 436
Rejestracja: 6 kwietnia 2013
Reputacja: 224
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC
Napiwki: https://bitcointaxer.org

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: gr0g » środa, 1 maja 2019, 15:24

Przepisy obowiązujące od 2019r.:

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku ... ch/art-22/
[...]
14. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
15. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 16.
16. Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.

Przepisy przejściowe:
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4 ... datku.html
[...]
Art. 23. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 15 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podatnik wykazuje odpowiednio w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, składanym za 2019 r. albo w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, składanym za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r.
[...]

Weteran
Posty: 1179
Rejestracja: 7 lutego 2018
Reputacja: 507
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: kajetan » środa, 1 maja 2019, 15:49

W sumie dobry pomysł, żeby zacząć od przepisów. No to tu są chyba wszystkie przepisy o krypto z nowej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4 ... -osob.html

Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
33a) walucie wirtualnej - oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
Spoiler:
Z tamtej ustawy:
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4 ... iedzy.html
26) walucie wirtualnej - rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem
Art. 9.
3. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany (...)
3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:
2) z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;

Art. 11. 1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

2b. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Art. 17.
1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:
11) przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

1f. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

1g. Przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Spoiler:
Z tamtej ustawy:
art. 2 ust. 1
12) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;
ust. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o:
17) rachunku - rozumie się przez to:
e) prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany
Art. 22
14. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

15. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 16.

16. Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
38d) poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną;

Art. 30b
1a. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

1b. Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14-16.

5d. Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w ust. 1 oraz w art. 27 lub art. 30c.

5e. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

5f. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę określoną w ust. 5e stosuje się odpowiednio.

6. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z:
1) odpłatnego zbycia papierów wartościowych (...)
2) odpłatnego zbycia walut wirtualnych

- i obliczyć należny podatek dochodowy.

6a. W zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14-16, także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Do tego dochodzi art. 23 z przepisów wprowadzających ustawę, zacytowany w pierwszym poście w tym wątku.
Ostatnio zmieniony czwartek, 2 maja 2019, 12:54 przez kajetan, łącznie zmieniany 1 raz.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 3467
Rejestracja: 16 lutego 2014
Reputacja: 912
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: Rumcajs » środa, 1 maja 2019, 17:47

Jak ja czytam po normalnemu ten art 22 pkt 14+15 i potem 16 to widze po prostu napisane że koszty rozlicza się z przychodami w tym samym roku kalendarzowym a jeśli przeważają koszty nad przychodami to przechodzą one na "następny rok podatkowy".
Nie wiem czemu ktoś czytając następny rok podatkowy uznaje to że to jest drugi rok po poniesionych kosztach i na trzeci rok już one nie przejdą czyli przepadną.
Ponieważ w tym hipotetycznym drugim roku one będą dalej w kosztach na PIT to jeśli nastąpi przychód (sprzedaż) który znów nie pokryje całych kosztów wykazanych z tego "drugiego" roku podatkowego to analogicznie jak w roku poprzednim wg pkt 16 koszty te przejdą na "następny rok podatkowy".
Przecież tam nie ma dat że rok 2020 jest tym "drugim" rokiem wg nowych przepisów a rok 2021 będzie wtedy 3 rokiem podatkowym.
Jest tylko mowa o następnym roku podatkowym więc każdy rozliczając BIEŻĄCY rok podatkowy w którym będzie np. rok 2022 to wszystkie te koszty w całości a nie powybierane na stare i nowsze po prostu przeniesie na rok 2023.
Ustawa jest robiona na wiele lat a nie z myślą o jakiś pseudo-cyklach dwuletnich
I tak ustawodawca miał na myśli pewnie, a te strony z linkami z tego posta viewtopic.php?f=79&t=21138&start=3920#p570321 to one często od siebie papugują jakieś interpretacje dziwaczne i same się zaczęły nakręcać z tymi 2 latami. To się pewnie wyjasni o ile jakis KAS czy ktoś zechce wydać wcześniej jakąś interpretację ogólną a nie indywidualną żeby od początku było wiadomo że koszty przechodzą na każdy następny rok i tak w sumie w nieskończoność. Przecież skoro wymiana krypto-krypto jest nieopodatkowana ani jej sie nawet nie wykazuje na PIT to i tak obojętnie ile lat ktoś będzie handlował tylko wirtualnie to i tak tych pieniędzy nie ma bo nie są realne ale w końcu jak chce sobie ktoś wypłacić co zarobił to wtedy już musi zapłacić podatek 19% więc i tak tego nie ominie że sobie koszty przenosił przez kilka lat. Jak Biznesmeni inwestują w jakies startupy to czekają czesto 10 lat aż zaczną one przynosić zyski, to niemożliwe żeby osoby handlujące kryptowalutami i trzymające je długoterminowo zostały zmuszane żeby co 2 lata sprzedawać i odkupować, co poza tym na coinach o małych marketkapach (takich po kilka do 10 mln $) i posiadaniu wiekszej ilości jest nawet niemozliwe do zrobienia żeby sprzedać i odkupić bez olbrzymiej zmiany ceny. Jak ktoś ma sprzedać 31 grudnia dumpując i zbijając cene o 20% a potem 1 stycznia odkupować te kryptowaluty już z asków i zwiększając ją o 20% w górę tym razem to ma razem 40% różnicy na kursie to już chyba lepiej byłoby nie wykazywać kosztów zakupu niż co 2 lata tracić 40% żeby kiedyś móc sobie odliczyć koszt zakupu.

Weteran
Posty: 1521
Rejestracja: 3 grudnia 2017
Reputacja: 231
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Re: Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: redlumek » środa, 1 maja 2019, 23:35

A co z miningiem? Trzeba zakładać działaność, czy wystarczy rozliczyć wg nowych zasad. I co wtedy z kosztami prądu?

Weteran
Posty: 1179
Rejestracja: 7 lutego 2018
Reputacja: 507
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: kajetan » czwartek, 2 maja 2019, 13:27

redlumek pisze: środa, 1 maja 2019, 23:35A co z miningiem? Trzeba zakładać działaność, czy wystarczy rozliczyć wg nowych zasad. I co wtedy z kosztami prądu?

Zgodnie z uzasadnieniem projektu (pdf):
„Wykopywanie” walut wirtualnych przez kopaczy
W zależności od tego, na czyj rachunek dany podmiot będzie „kopał” uzyskane przychody
kwalifikowane będą do poszczególnych źródeł.
Jeżeli „kopacz” będzie to robił na własny rachunek i sam sprzedawał waluty wirtualne (płacił
nimi za towar/usługę), przychód z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych) powstanie
u niego w momencie sprzedaży (zapłaty).
W przypadku, gdy „kopacz” będzie to robił na cudze zlecenie (umowa zlecenia, umowa o
pracę itp.), wartość otrzymanych walut wirtualnych w ramach wynagrodzenia opodatkowana
będzie jak wynagrodzenie za pracę (z tytułu umowy zlecenia), niezależnie od tego czy
wynagrodzenie będzie wypłacone w walutach wirtualnych w całości czy w części. Natomiast
w momencie sprzedaży przez „kopacza” tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), powstały
przychód kwalifikowany będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków
kapitałowych).
Czyli tak - jeśli kopiesz na własny rachunek to 19%, zwykła sprzedaż krypto. Kosztów prądu nie wliczasz, bo zgodnie z art. 22 ust 14 przy sprzedaży liczą się tylko koszty bezpośrednio związane z nabyciem i zbyciem, a trudno by było wykazać że prąd to koszt bezpośredni. No chyba że masz osobny licznik na koparki, to można próbować udowodnić że to jest koszt bezpośredni związany z nabyciem pierwotnym (czyli wytworzeniem) kryptowalut, choć to też wątpliwe, bo raczej nie powiążesz kosztów prądu z konkretną wytworzoną "sztuką" krypto, więc raczej nie są to koszty bezpośrednie.

Zapewne więc działalności nie trzeba zakładać, bo i tak miałaby zgodnie z art. 17 ust 1g zerowe przychody (jako że wszystkie przychody z krypto będą poza działalnością), choć była na ten temat spora dyskusja na forum, czy polskie głupie prawo mimo wszystko tego nie wymaga. Jeśli nie miałeś działalności przez 5 lat, to i tak wchodzisz w działalność nierejestrowaną (przychód zerowy jest poniżej progu :-) ) więc na pewno nie musisz. Nawet jeśli założysz, to nie odliczysz sobie tych kosztów w ramach działalności, bo przychody z kopania będą poza nią.

Bardziej śliskie jest kopanie za pośrednictwem mining pool. @Bagder twierdzi po przeczytaniu powyższego uzasadnienia, że wtedy nie kopiemy na własny rachunek, tylko na rachunek kopalni, która nam daje wynagrodzenie w krypto. Wynagrodzenie to byłoby liczone jako wynagrodzenie w naturze (art. 11 ust 1) z umowy podobnej do umowy zlecenia (czyli stawka 18/32%) a potem przy sprzedaży byłaby ponownie opodatkowana wartość całego krypto stawką 19% bez uwzględnienia kosztów (bo art. 22 ust 1dc dotyczy tylko instrumentów finansowych a nie krypto). Mielibyśmy podwójne opodatkowanie. Możliwe że Bagder ma rację, zobaczymy co praktyka pokaże.

Na wszelki wypadek lepiej kopać bez używania mining pools.

Zastrzeżenie: nie jestem prawnikiem ani doradcą podatkowym, mogę się mylić, to nie jest porada, tylko moja opinia na ten temat.

Weteran
Posty: 1179
Rejestracja: 7 lutego 2018
Reputacja: 507
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: kajetan » środa, 15 maja 2019, 19:14

Idzie nowe?

Ministerialny "Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego"
Strona 48 - "Produkty spekulacyjne, np. CFD, kryptowaluty, nie powinny być objęte prawem do kompensacji. Istniejącą aktualnie możliwość kompensowania strat na produktach spekulacyjnych należałoby ograniczyć lub usunąć, gdyż aktualnie obowiązujące prawodawstwo postrzegane jest przez inwestorów jako niesprawiedliwe, promuje transakcje spekulacyjne i nie wspiera inwestycji w realną gospodarkę"

Strona 49 - "uniemożliwienie kompensacji zysków/strat dla kontraktów CFD, FX i niektórych kryptowalut"

Strona 60 - "zwiększenie ochrony inwestorów indywidualnych w zakresie instrumentów bardziej ryzykownych i niepodlegających właściwym regulacjom (takich jak kontrakty na różnice kursowe - CFD, czy kryptowaluty), które nie powinny cieszyć się preferencyjnym traktowaniem regulacyjnym i nadzorczym,"
Nie wiem, o co im chodzi z tą kompensacją, ale brzmi groźnie, to chyba jakiś zakaz kompensowania strat z jednego instrumentu z zyskami z innego. Ciekawe jest też stwierdzenie "niektórych kryptowalut". Czyżby chcieli walczyć z monero i innymi prywatnymi krypto?

Dodano po 5 godzinach 42 minutach 53 sekundach:
Jest też:
35. Wprowadzenie ram prawnych dla technologii rozproszonego rejestru (DLT) i pozycjonowania aktywów kryptograficznych na polskim rynku.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 3467
Rejestracja: 16 lutego 2014
Reputacja: 912
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: Rumcajs » piątek, 17 maja 2019, 12:36

Ale czy już teraz nie jest tak że nie można łączyć zysków i strat z kryptowalut z innymi rzeczami ? Z kasą z działalnmości gospodarczej nie można na pewno.
Ale to jest z kolei liczone jako zysk kapitałowy i ma podatek belki, czy to znaczy że jak ktoś handluje kryptowalutami i akcjami prawdziwymi na giełdzie to po nowemu może to sumować i np zyski z akcji spółek na giełdzie kompensowac wykazywaniem strat na kryptowalutach które są bardziej spekulacyjne ?
O to chodzi w tych cytatach wyżej ?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2592
Rejestracja: 26 września 2017
Reputacja: 932
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: KryptoBanita » piątek, 17 maja 2019, 12:43

Ile razy można zrobić darowizną najbliższej rodzinie?
Kiedy wejdą te przepisy dotyczące darowizn - brak przedawnienia?
"...więzienie i bany są dla ludzi jak mawiał Tolek Banan .. ;)"

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 3467
Rejestracja: 16 lutego 2014
Reputacja: 912
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: Rumcajs » piątek, 17 maja 2019, 12:52

@KryptoBanita
Czytałem gdzies że do kwoty wolnej od podatku od darowizny zliczają darowizny od tej samej osoby w ciągu 5 lat, a nie jakby na logike pomyśleć że co roku skoro jest rok podatkowy. Ale to tylko mi się zapamiętało więc trzeba by gdzieś więcej sprawdzić u źródeł.
Gorzej że te kwoty są naprawde małe, koajrze że 50 000 pln i jeśli to jest liczone z 5 lat naraz to jest wielka kupa dla ludzi z krypto, tym bardziej że przecież wypłacając te pieniądze z krypto płacą teraz 19% podatku i robiąc darowizny w rodzinie nawet to od razu im kolejny (drugi) podatek wskakuje od tych samych pieniędzy, dla mnie to normalnie jakaś patologia i jawne złodziejstwo.
Dlatego uważam że kryptowaluty albo nie powinny być w ogóle opodatkowane bo już od pieniedzy wsadzonych w nie płaciliśmy podatek, albo darowizny nie powinny być opodatkowane bo darowywane pieniadze były już wcześniej raz opodatkowane.

Początkujący
Posty: 589
Rejestracja: 26 sierpnia 2017
Reputacja: 159
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: kirucha2 » piątek, 17 maja 2019, 13:12

KryptoBanita pisze: piątek, 17 maja 2019, 12:43 Ile razy można zrobić darowizną najbliższej rodzinie?
bez ograniczen ale za kazdym razem musisz zglaszac

Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 19 maja 2019
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: kondi50 » niedziela, 19 maja 2019, 09:15

Witam,
czy sam zakup bitcoin na giełdzie bitbay na cele prywatne musi być uwzględniany w ujęciu podatkowym(muszę się z tego rozliczać)?
Bitcoiny wydaje na pojedyncze zakupy, nie handluje krypto walutami, transakcje na bitbay tylko jednostronne(zakup i wypłata na swój porfel).

Zastanawiam się już od dłuższego czasu i nie mogę znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi.

Dzięki za pomoc!

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 3467
Rejestracja: 16 lutego 2014
Reputacja: 912
Reputacja postu: 
2
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: Rumcajs » niedziela, 19 maja 2019, 16:07

@kondi50

a są cele służbowe a nie prywatne? Ogólnie to dla mnie wszystykie kryptowaluty są kupione w celach prywatnych i równorzędne z gotówką/pln a skoro od gotówki płaciłem już podatek dochodowy raz to po co mam później tego pilnować i cokolwiek rozliczać, dlatego nie powinno być żadnych podatków od kryptowalut ani żadnego podatku belki w ogóle.

Rozlicza się z US na picie rocznym więc jak kupisz krypto w 2019 roku to wykazujesz ten zakup jako koszt robiąc PIT za 2019r czyli w 2020r (do 30 kwietnia). Jak tego nie wykażesz to potem nie odejmiesz sobie kosztów zakupu od ceny sprzedaży i zapłacisz podatek 19% od całości kwoty ze sprzedaży. Więc to tzw zgłaszanie kupna krypto jest raz w roku żeby mieć koszty zakupu do rozliczenia. Więc w przyszłości jak nigdy nie wykarzesz zakupów tych bitcoinów a one wzrosną do 100 000 $ za sztukę i zaczniesz to wypłacać na pln nawet pokazując to na pit to ci jakieś służby wparują i spytają a skąd miałes te bitcoiny. To ty wtedy wyjmiesz PIT za 2019 r i pokazesz o prosze tu kupowałem jak były po 3200 $ więc gtfo.
Czy to zgłoszenie kosztów musi być żeby być zgodnym z przepisami to do końca nie wiadomo czy to obowiązek tylko pod rozliczenie kosztów czy pod kablowanie na siebie że się kupuje kryptowaluty. W sumie możnaby przecież nigdy nie wykazywać kosztów zakupu zwłaszcza jak są stare i nie ma się tego udokumentowanego, pytanie czy kiedys nie bedzie problemów przy wyższych kwotach, bo na małe kwoty to nikt nie bedzie zwracał uwagi i się szarpał o kontrole 5 lat o kilkaset czy kilka tysięcy pln w kryptowalutach. Ale przy wyższych to nie wiadomo jak będzie narazie US omijają ludzi z krypto bo za dużo liczenia po staremu a i tak prawie każdy odwoła się do sądu, no a po nowemu to jeszcze nie mieliśmy pierwszego PIT za 2019 rok bo za wcześnie jeszcze.

Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 19 maja 2019
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: kondi50 » niedziela, 19 maja 2019, 19:55

@Rumcajs

Ok, rozumiem.
Z tym, ze Ty podałeś mi przypadek, kiedy kupuje krypo waluty jako powiedzmy inwestycje, z zamiarem, że kiedyś planuję/mogę je sprzedać.
Natomiast ja kupuję krypto walutę w momencie kiedy mi jest potrzebna i w takiej wielkości jaka mi jest potrzeba.
Realizuję transakcje po której saldo na moim portfelu jest 0, wiec nie wystąpi sytuacja, że kiedyś będę musiał ją sprzedać.
Czy w tym przypadku powinienem coś zgłaszać do US?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 3467
Rejestracja: 16 lutego 2014
Reputacja: 912
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: Rumcajs » niedziela, 19 maja 2019, 20:22

W teori to nawet jak się mieścisz w kwocie wolnej od podatku to to powinienes wykazać na picie.
US nie widzi tego tak prosto że kupiłeś BTC żeby kupić coś przez internet z daleka bo szybciej i łatwiej może taniej.
Oni szukają 19% z różnicy miedzy kupieniem BTC a momentem gdy wysłałeś je bo coś kupiłeś. Kurs jest zmienny więc cena BTC mogła wzrosnąc do tego czasu lub mogła spaść. Jak wzrosła gdy kupowałes to już masz dochód nawet jeśli to 50 zł i musisz to rozliczyć i zapłacić 19% podatku od tych 50 zł bo może się okazać że cena towaru w BTC gdy go kupowałeś została przeliczona do aktualnej wartości w fiatach wiec miałeś zysk. Bo kupienie czegoś za BTC jest przychodem, to tak jakbyś sprzedał za pln/euro to BTC które kupiłeś np 2 dni wcześniej. Więc to nie zwalnia z wyliczenia wszystkiego na PIT ofc to w 2020 będzie dopiero w rozliczeniu za 2019rok.
Osobiście bym na to nasrał ale to nie jest porada podatkowa bo nie jestem doradcą ani nikim upowaznionym.
Zależy też od kwot jak duże te zakupy robisz i jak często, i co kupujesz za to. Jak samochody czy coś drogiego to US może spytać skąd miałeś te rzeczy zwłaszcza jeśli to wiele rzeczy i drogich, wtedy wyjdzie że nie rozliczyłeś "handlu" kryptowalutami chociaż tak naprawde posłużyłeś się tym tylko żeby było szybciej i łatwiej coś kupić. To jakaś paranoja ale niestety tak jest u nas i raczej się nie zmieni skoro dopiero przepisy wprowadzili po nowemu.
Złoto można sprzedawać i kupować bez płacenia podatku belki a kryptowaluty które są dla ludzi po prostu wirtualnym pieniądzem to trzeba rozliczać, ciekawe kiedy ludzie się zaczną pukać w głowy i się zbuntują. I co bedzie jak Facebook wprowadzi swojego stable coina i bedzie się dawało tipy za posty czy na jakieś zrzutki społeczności, czy US polski zapuka do naszych drzwi i powie "poprosimy podatki od darowizn bo sąsiad powiedział że ma pan konto na Facebooku i rozdaje piniondze" ?
Dlatego w polsce sieciówki/sklepy nie mogą żywności pod koniec daty ważności rozdawać bezdomnym bo by musiały podatki od darowizn płacić więc to wywalają do koszów a ludzie za tym grzebią i wyciągają całe zgrzewki żarcia zdatnego jeszcze do zjedzenia. Lub np w 1 worku pomarańczy jest 1 zgniły ale nie wolno im przepakowywac towaru więc cały woreczek idzie do kosza.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 3467
Rejestracja: 16 lutego 2014
Reputacja: 912
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: Rumcajs » piątek, 24 maja 2019, 15:01

bl4ck pisze: piątek, 24 maja 2019, 11:35Dodano po 4 minutach 21 sekundach:

Rumcajs pisze: ↑ czwartek, 23 maja 2019, 23:24
po co i komu przyszłoby do głowy trzymać jakieś historie transakcji krypto-krypto

Po to żebyś miał jak udowodnić jak namnożyłeś waluty który wymieniłeś na fiat nie rozumiem dlaczego tak cię to dziwi i mnożysz to samo zdanie już od 2 lat, żeby ci tylko nie przyszło do głowy teraz czyli od 2019 myśleć tak samo BO przeczytałeś ze krypto-krypto jest neutralne podatkowo.

Rumcajs pisze: ↑ czwartek, 23 maja 2019, 23:24
Po cholere komukolwiek jakieś historie transakcji w takim razie jak podatek jest wyłącznie od fiatów czyli pln ???

I tutaj to samo co wyżej dam ci przykład żeby twoje "łepytynka" zrozumiałą po co :)
1.Ukradłeś komuś btc, według ciebie nie jest to istotne ty wykonujesz zamianę ich na pln i ta historia MA wystarczyć ty jesteś czysty bo zapłaciłeś podatek.
2. Jesteś mordercą płacą ci w btc za zabójstwo, według ciebie nie jest to istotne ty wykonujesz zamianę ich na pln i ta historia MA wystarczyć ty jesteś czysty bo zapłaciłeś podatek.
3. Sprzedajesz narkotyki za btc, według ciebie nie jest to istotne ty wykonujesz zamianę ich na pln i ta historia MA wystarczyć ty jesteś czysty bo zapłaciłeś podatek.
4. Pracujesz na boku wynagrodzenie otrzymujesz w btc, według ciebie nie jest to istotne ty wykonujesz zamianę ich na pln i ta historia MA wystarczyć ty jesteś czysty bo zapłaciłeś podatek.

Takich przykładów można mnożyć setki czy teraz w końcu rozumiesz po co jest historia transakcji? mam nadzieję że tak do tego aby wyjaśnić jak pomnożyłeś wcześniej zakupione krypto.


Dodano po 14 minutach 42 sekundach:
Jeśli miał bym doradzić polecam się ograniczyć w ty amoku giełd i stworzyć schemat przykład:
Giełdy służące nam do handlu na altach: poloniex(mój typ) / binance(mój typ) / trex / kucoin
Giełdy służące nam do sprzedaży btc\pln i wypłaty na konto bankowe: bitmarket(mój typ) / bitbay

Wszystkie te giełdy są obsługiwane przez rozliczkryptowaluty.pl czy to przez api lub pobierane wyciągi historii jest tam obszerna informacja co i jak. Końcowy raport a w zasadzie kilka plików będzie zawierał wszystko czego potrzebujemy w super zajebiście logiczny sposób zestawionych.nie zgadzam się.
nigdzie w nowych przepisach nie pisze że wymiany neutralne podatkowo których się nawet nie wykazuje na PIT w żaden czyli sposób krypto-krypto trzeba w jakikolwiek sposób mieć udokumentowane.
A co Twoich przykładów z pkt 1,2,3,4 to z kodeksu karnego przestępstwa to ma udowadniać policja a nie użytkownik kryptowalut że jego BTC czy inne nie są za morderstwa czy ukradzione.
Bo to mi już przypomina film Raport Mniejszości gdzie 3 wyrocznie przepowiadały przestępstwa i na ich podstawie skazywano jakby je faktycznie popełnili.

Dodano po 8 minutach 2 sekundach:
Do tego już wspomniałem o tym post wyżej co będzie jak Face Book wprowadzi niedługo swojego stable coina czy gimnazjaliści niepełnoletni zresztą zaczną się nagle bo będą musieli rozliczac z kryptowalut ? Jak na rodziców i osobne Pity 38 i prowadzic rejestr transakcji komu dali tipa w internecie ? Tylko że ich pewnie nie ruszy bo kto bedzie ganiał za gimnazjalistami z kilkaset zł w Facebookowym coinie, ale za traderami z giełd krypto to już będa ganiać bo się opłaca.
Jak nie zobacze tego w oficjalnej interpretacji na stronie internetowej US czy kogoś że takie transakcje nie wykazywane na PIT trzeba mieć to nie uwierzę. W niektórych krajach nie ma podatków od kryptowalut a my mielibyśmy trzymać i gromadzić jakies nieopodatkowane historie transakcji ? to bezsensu.

Dodano po 1 minucie 7 sekundach:
PS. Odniosłem się już do części od 2019 roku i odpowiedziałem w temacie wg nowych przepisów nie chciałem w starym ciągnąć dyskusji o nowych przepisach.

Weteran
Posty: 3592
Rejestracja: 8 listopada 2013
Reputacja: 852
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: bl4ck » piątek, 24 maja 2019, 15:04

@Rumcajs
Tu sobie możesz się nie zgadzać ale czytając twoje posty mam wrażenie że ty z niczym się nie zgadzasz i masz swój świat, swój kodek prawny\podatkowy. Gdybyś choć raz był u jakiegoś radcy podatkowego to byś w końcu takich idiotyzmów nie pisał.

Skoro tak lubisz linkować Mentzen'a to umów się na wizytę Toruń rynek około 250zł.

Podałem ci skrajne śmieszne przypadki i pitolisz coś o policji człowieku masz środki niewidomego pochodzenia jeśli nie powiesz skąd to w US masz 75%, jeśli powiesz to na dowód musisz mieć DOKUMENTACJE transakcji.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 3467
Rejestracja: 16 lutego 2014
Reputacja: 912
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: Rumcajs » piątek, 24 maja 2019, 15:10

A jeszcze osobny temat, pozamykaliście już sobie te działalności gospodarcze pod kryptowaluty ?
Bo z tego co zrozumiałem teraz nawet się nie da jeśli tylko ma się handel krypto ? Minerzy też już nie mogą kopać jako firma ?
Jedynie giełdy i kantory krypto są firmami i jacyś pośrednicy płatności ale nie zwykli ludzie ? Trzeba było pozamykać te JDG ?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2592
Rejestracja: 26 września 2017
Reputacja: 932
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: KryptoBanita » piątek, 24 maja 2019, 15:13

bl4ck pisze: piątek, 24 maja 2019, 15:04masz środki niewidomego pochodzenia jeśli nie powiesz skąd to w US masz 75%, jeśli powiesz to na dowód musisz mieć DOKUMENTACJE transakcji.
Mam z dupy i co? Mam pornole nagrywać? Klientela się nie zgadza.
"...więzienie i bany są dla ludzi jak mawiał Tolek Banan .. ;)"

Weteran
Posty: 3592
Rejestracja: 8 listopada 2013
Reputacja: 852
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: bl4ck » piątek, 24 maja 2019, 15:18

@KryptoBanita
Twój problem ;)

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 3467
Rejestracja: 16 lutego 2014
Reputacja: 912
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Jak rozliczać podatki za kupno/sprzedaż kryptowalut od 2019r.?

Postautor: Rumcajs » piątek, 24 maja 2019, 15:47

bl4ck pisze: piątek, 24 maja 2019, 15:04Podałem ci skrajne śmieszne przypadki i pitolisz coś o policji człowieku masz środki niewidomego pochodzenia jeśli nie powiesz skąd to w US masz 75%, jeśli powiesz to na dowód musisz mieć DOKUMENTACJE transakcji.


"od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 75% dochodu".
Ale osoby tradujące krypto teraz co roku będą wykazywały koszty, pierwsze zaciągnięte wszystkie nie rozliczone z lat poprzednich (przepisy przejściowe) i te źródła przychodów do wypłaty konto bankowe i wykazane na PIT są okreslone i UJAWNIAMY JE - jest to z handlu na giełdzie. Więc nikt nie będzie ukrywał źródła przychodów więc to nie jest niewiadome pochodzenie jak napisałeś.
Nawet z przed kilku lat to większosc osób potrafi chyba znaleść moment wejścia fiatami (ja mam, w historii i konta bankowego + na giełdzie zakup za fiaty) i kupienie kryptowaluty więc ma to źródło przychodu, gorzej z tą częścią przepisu o "nieznajdujących pokrycia w tych źródłach", bo tutaj przez kilka lat BTC wzrósł o kilka tysięcy procent na wartości więc automatycznie każdy handlujący w krypto może wpaść w założenie US że brak jest pokrycia bo koszty zakupu są małe a wypłaty były/są/będą duże wielokrotnie przewyższające włożony kapitał. Tu akurat mówie o ludziach co weszli dawniej i właśnie wymieniali krypto-krypto po drodze i jak nie prowadzili działalnosci gosp to tego nawet nie rejestrowali nigdzie a giełdy padały po drodze, wallety się kasowało, stare komputery wywalało, kto w takich warunkach jest w stanie zachować ciągłość historii tranbsakcji ?
A po nowemu wstawienie kosztów w 2019 roku i tak moze spowodować śledztwo czemu ktoś z dowodu zakupu wynika że kupił BTC a sprzedał w 2019 roku Eth ? No a transakcji po drodze nie ma no to wg Twoich punktów 1,2,3,4 jest złodziejem,mordercą, dilerem narkotyków lub pracuje na boku , to co od razu do więzienia ich w takim razie ? Czy co 75% bo giełda chińska w internetach padła i ktoś nie ma histori transakcji ?

Jak mi nie wierzysz to poczytaj innych.
kinga1979 pisze: wtorek, 21 maja 2019, 13:18Panowie, na zakończenie bo to się nigdy nie skończy, 75% nakładamy bardzo rzadko, tyczy się to tylko w największych spraw i kwot, oraz tylko wtedy jeżeli ktoś nie ma jak udowodnić źródła pochodzenia, jeżeli nagle ujawni po latach (przedstawiając np. historię z giełdy) to wpada się w inne tryby, czyli zaległy podatek

davidoski pisze: czwartek, 23 maja 2019, 13:44 Mylicie pojęcia z tym 75% domiaru. 75% dotyczyłoby tylko sytuacji, w której ktoś sprzedał bitki i nie zaraportował tego przychodu/zysku w PIT. Jeśli ktoś to zrobił to mu 75% nie grozi. Jedynie może mieć zakwestionowane koszty przychodu (jeśli wykazał koszty) lub oskarżenie o pranie pieniędzy (jeśli nie wykazał i urząd lub prokuratura ma jakieś dowody na to, że bitki pochodziły z przestępstwa). W pozostałych przypadkach nie ma powodu do srania w gacie.
Dodano po 9 minutach 59 sekundach:
A jeszcze sobie przypomniałem jak dokumentować fee z Masternodów lub Airdropy ? Nie da się, co mam zdjęcia komórką robić jakiś monitorów Masternodów lub walletów że "znikąd" coiny przychodzą ? Co z górnikami kosztów nie rozliczają bo nie mogą więc mają tylko przychód ? Dla US wg tego co piszesz to coiny znikąd to są z ww. pkt 1,2,3,4 czyli od razu leca na 75% podatku karnego.

Dodano po 3 minutach 1 sekundzie:
Prowadzenie tego wszystkiego żeby mieć to udokumentowane jest po prostu nierealne.
Dlatego wg mnie powinno się zapłacić podatki 19% od tego co się wypłaciło na fiaty (pln) po odliczeniu kosztów, dokładnie tak jak zrobili w nowej ustawie od 2019r.
A wszystkie śmiecie i historie wymian ktore nie są wykazywane na PIT olać i tyle. Kasa się zgadzać będzie bo 19% dochodu z pln to ciągle 19% po cholere komuś jakieś nieopodatkowywalne historie transakjci.

Wróć do „Kwestie prawne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości